Regulamin Wioska Rybacka Biała Nida

 

 • 1 Przedmiot regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Wioska Rybacka Biała Nida ( zwanego dalej Biała Nida) i jest integralną częścią umowy, do której zwarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt
 2. W Biała Nida dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Biała Nida, Karsznice 87 A, 28-366 Małogoszcz.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w obiekcie i na stronie www.

 

 

 • 2 Doba hotelowa
 1. Domy wynajmowane są na doby
 2. doba trwa od godziny 16 w dniu wynajmu do godziny 11 dnia następnego.
 3. Zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 do 21:00
 4. Wymeldowanie odbywa się od godziny 8:00 do godziny 11:00
 5. Nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie doby
 6. Pozostawienie rzeczy po godzinie 11 jest traktowane jak rozpoczęcie nowej doby pobytu. W przypadku gdy Gość nie opuści lub nie opróżni obiektu, po godzinie 11 jest naliczana pełna stawka za kolejną dobę wynajmu zgodnie z cennikiem.

 

 • 3 Rezerwacje
 1. Zgłoszenie rezerwacyjne można złożyć : osobiście pod adresem Gospodarstwa, telefonicznie pod numerem 698 938 161, przez stronę www( mail) lub pocztą elektroniczną na adres rezerwacje@bialanida.eu.
 2. Zgłoszenie takie musi zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę pobytu oraz ilość osób. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia nie może dojść do skutku, Gospodarze informują o tym rezerwującego, a rezerwacja nie dochodzi do skutku.
 3. Odpowiedzią na zgłoszoną rezerwację jest odmowa albo oświadczenie o możliwości dokonania rezerwacji. W oświadczeniu podaje się imię i nazwisko rezerwującego, termin pobytu, ilość osób oraz kwotę za całość pobytu i kwotę zadatku (wraz z danymi do przelewu)
 4. Jeżeli w terminie wskazanym w oświadczeniu nie wpłacona została kwota zadatku lub jeżeli w tym terminie rezerwujący odwoła lub zmieni swoje zgłoszenie, rezerwacja nie dochodzi do skutku. W pozostałych przypadkach z chwilą uiszczenia zadatku zostaje zawarta pomiędzy Wioska Rybacka Biała Nida a rezerwującym umowa o świadczenie usług na warunkach wskazanych w oświadczeniu.

 

 • 4 Zadatek
 1. Dla potwierdzenia rezerwacji i skutecznego zawarcia umowy, Rezerwujący zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 30% łącznej ceny za usługi, których dotyczy rezerwacja, płatny w terminie wskazanym przez Gospodarzy lecz nie później niż 3 dni od oświadczenia gospodarza o możliwości dokonania rezerwacji.
 2. Zadatek jest wpłacany na konto Gospodarstwa Agroturystycznego Biała Nida Wojciech Sędek prowadzone przez Bank Spółdzielczy 52849000072000000218160014
 3. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn występujących po stronie rezerwującego lub Gościa, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego lub Gościa pobyt został odwołany lub skrócony, lub też Gość nie stawił się w terminie określonym rezerwacją Agroturystyka Biała Nida będzie uprawniona do zatrzymania wpłaconego zadatku.
 4. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie Biała Nida, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn  leżących po stronie Agroturystyka Biała Nida  pobyt został odwołany lub skrócony Agroturystyka Biała Nida zobowiązana jest do natychmiastowego zwrotu zaliczki, nie później niż w ciągu 24 h.

 

 • 5 Meldunek
 1. Najmujący obiekt Biała Nida zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi obiektu przy zameldowaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku braku okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, obsługa Biała Nida ma prawo do odmowy wydania klucza do obiektu.
 2. Gość nie może przekazywać obiektu innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 3. Przebywanie osób nie zameldowanych w obiekcie jest zabronione.

Ewentualne przebywanie osób dodatkowych jest możliwe tylko po uzgodnieniu z Gospodarzami a po godzinie 20 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego obiekt na dokwaterowanie mu tych osób oraz uwzględnienie ich w końcowym rozliczeniu. Cena dokwaterowania zgodna z cennikiem dla dostawki dla osoby dorosłej tj. 100 zł/osobę.

 

 • 6 Usługi
 1. Agroturystyka Biała Nida świadczy usługi zgodne ze swoim standardem.

W przypadku zastrzeżeń do jakości, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich do obsługi.

 1. Parking niestrzeżony dla Obiektu jest udostępniony bezpłatnie.

 

 • 7 Wędkowanie
 1. Podstawową zasadą wędkowania na łowisku Biała Nida jest złap i wypuść.
 2. Wszystkie złapane ryby muszą zostać delikatnie odczepione i wypuszczone do zbiornika.
 3. Pobierana jest dodatkowa opłata za wędkowanie zgodna z cennikiem.
 4. Dozwolone są wszystkie metody wędkowania za  wyjątkiem metody na żywca i trupka.
 5. Dozwolone jest wędkowanie z brzegu ,pomostu i łodzi.
 6. Wędkowanie na grunt musi być uzgodnione z właścicielem tak aby nie przeszkadzać innym użytkownikom zbiornika.
 7. Ryby uszkodzone (głęboko zahaczone) muszą być zgłoszone gospodarzowi tel 608 583 514
 8. Dozwolone jest nęcenie ryb.
 9. W przypadku łowienia metodą gruntową dużych karpi, wymagane jest posiadane podbieraka i maty typu ”wanna” bądź ,,kołyska”.
 10. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej muszą być przechowywane w matach.
 11. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcjom określanym w prawie cywilnym i prawie karnym.
 12. Właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki losowe i rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z łowiska. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone sprzęty wędkarskie czy samochody .
 13. Osoby złapane na kradzieży ryb ,podlegają każe pieniężnej w wysokości 1000 zł/kg skradzionych ryb.
 14. Łowisko może odmówić przyjęcia Gościa ,który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin łowiska ,wyrządzając szkodę ,albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowania łowiska.

 

 • 8 Odpowiedzialność Gości
 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń obiektu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie. Gość ma obowiązek zgłoszenia wszelkich zniszczeń.Obiekt ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu poniesionych strat na drodze postępowania sądowego.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących przedmiotu wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy do urządzeń RTV i komputerowych.
 3. Przez cały okres pobytu dzieci do lat 13 powinny przebywać pod stałą opieką osób dorosłych. Za zachowania dzieci w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 4. Przedmioty pozostawione w domach będą odesłane do Gości na ich koszt pod wskazany adres. Jeśli Biała Nida nie otrzyma takiej dyspozycji przechowa przedmioty przez okres 2 miesięcy.
 5. W Biała Nida zezwala się na przebywanie małych zwierząt domowych takich jak psy i koty. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez opieki. Powinny posiadać aktualną książeczkę zdrowia z koniecznymi aktualnymi szczepieniami. Za zwierzęta i ewentualne szkody przez nie poczynione odpowiadają ich właściciele. Obowiązuje zakaz przebywania zwierząt jadowitych i niebezpiecznych tj. np.: żmije pająki, jaszczurki

Obowiązuje zakaz spania zwierząt w łóżkach.

 1. Jest dozwolone korzystanie ze zbiornika wodnego. Dozwolona kąpiel zarówno dorosłych jak i dzieci.
 2. Dzieci do lat 13 nie mogą same przebywać w wodzie i na pomostach. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i swoich dzieci.
 3. Goście mają obowiązek zapoznania się z instrukcją działania ogrzewania umieszczoną przy każdym z pieców (kominków, kóz) i działania zgodnie z tą instrukcją.

 

 • 9 Odpowiedzialność Biała Nida
 1. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez Gościa regulują przepisy art 846-849 Kodeksu Cywilnego
 2. Obiekt nie przyjmuje żadnych rzeczy do depozytu.
 3. Biała Nida nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu, przedmiotów lub żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Agroturystyki czy poza nią. Pozostawienie pojazdu na terenie agroturystyki nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.
 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy, w wyniku której doszło do zawarcia rezerwacji lub spędzenia czasu w Biała Nida rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla Wioska Rybacka  Biała Nida, Karsznice 87 A, 28-366 Małogoszcz.

 

 • 10 Cisza nocna
 1. W Biała Nida obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00-7:00 . Goście mają obowiązek zachowywać się w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innych osób przebywających w Agroturystyce.
 2. W Biała Nida obowiązuje przez całą dobę bezwzględny zakaz używania wszelkiego rodzaju głośników i puszczania muzyki w inny, zakłócający ciszę sposób. Biała Nida to strefa ciszy. W razie niedostosowania się do tego punktu regulaminu Gospodarze mają prawo upomnieć Gości a w razie uporczywego sprzeciwu możliwe jest wcześniejsze zakończenie pobytu.

 

 • 11 Reklamacje
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w usłudze. Reklamacje przyjmują Gospodarze Agroturystyki Biała Nida.

 

 • 12 Postanowienia dodatkowe
 1. W pokojach, na tarasach, na placu zabaw oraz wszędzie tam, gdzie dym tytoniowy może przeszkadzać innym obowiązuje zakaz palenia. Całkowity zakaz palenia obowiązuje zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U nr 81 poz 529)
 2. Złamanie nakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego dom Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domu w wysokości 1000zł ( tysiąc złotych).
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002 nr 101 poz.296 z późn. zm ) przez Biała Nida dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa
 4. Gość wyraża zgodę na informowanie Go drogą mailową o ofertach specjalnych, promocjach, pakietach pobytowych i innych okazjach. W każdej chwili Gość może wycofać swoją prośbę.
 5. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Biała Nida może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która jej narusza. Osoba taka zobowiązana jest do natychmiastowego dostosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 6. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej eu
 7. Złożenie rezerwacji lub skorzystanie z usług Agroturystyki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

Gospodarze Agroturystyki Biała Nida

 

do góry